ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

Encargado do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Novas Tecnoloxías

FINALIDADE

Servizo de contas de correo electrónico corporativo

INTERESADOS

Traballadores

Provedores

outras administracións

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI/NIF

Teléfono

Correo electrónico

Posto

Unidade Administrativa

Firma

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Adxudicataria do servizo: Altia Consultores, S.A.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos de usuarios do servizo se conservarán no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite a súa supresión

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade