ENTIDADE RESPONSABLE

Deputación de Lugo

ROL

Responsable do Tratamento

ÁREA(S) RESPONSABLE

Novas Tecnoloxías

FINALIDADE

Servizo de aplicacións e sistemas corporativos para desenvolvemento de funcións laborais

INTERESADOS

Traballadores

Provedores

outras administracións

Cidadáns

CATEGORÍAS DE DATOS

Nome

Apelidos

DNI/NIF

Xénero

Data Nacemento

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

Posto

Departamento

Unidade Administrativa

Firma

BASE LEXITIMACIÓN

RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

 

Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia

DESTINATARIOS DE COMUNICACIÓN

Camerfirma

Xunta de Galicia

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS

 

Non previstas

PRAZO SUPRESIÓN

Os datos de usuarios do servizo se conservarán no sistema de forma indefinida en tanto o interesado non solicite a súa supresión

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Medidas técnicas e organizativas previstas polo Esquema Nacional de Seguridade