PU
 
PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS

 

Co Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos, a Deputación provincial trata de dar resposta ás situacións e necesidades concretas de cada concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade (en que e como gastar) mediante a ampliación e flexibilización do seu obxecto, que pasa a ser múltiple, facilitando tamén a planificación da actividade dos respectivos gobernos municipais.

O Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos  supón unha profunda reformulación no que atinxe  aos  instrumentos  de  cooperación  cos  municipios,  na  medida  en  que a  mesma  pasa a  concentrarse, basicamente, nun Plan Provincial Único que se distribúe territorialmente con criterios obxectivos, reducindo drasticamente a discrecionalidade  na  asignación  dos fondos  provinciais,  profundando  así  nas  políticas  de equidade, obxectividade e transparencia nas accións de cooperación cos concellos.

Xunto  co  anterior  preténdese  unha  racionalización, simplificación  e  redución  dos  instrumentos  de colaboración  cos  municipios  que  se  viñan  desenvolvendo  mediante  liñas  de subvención  ou  achegas,  de tal maneira que a colaboración financeira da Deputación cos concellos queda concentrada neste Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos.

De  conformidade  coa  Disposición  Adicional  oitava  da Lei   38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de Subvencións,  na  redacción  vixente,  as Subvencións que  integran  o  programa de  cooperación económica  do Estado aos investimentos das autoridades locais, do mesmo xeito que as subvencións que integran plans ou instrumentos  semellantes  que  teñan  por  obxecto  levar  a  cabo  funcións  de  apoio  e  cooperación  municipal rexerase pola súa normativa específica, resultando da aplicación supletoria as disposicións da presente lei.

As axudas serán compatibles con outras para a mesma finalidade, tendo en conta que o importe da achega en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas, supere o custo da finalidade subvencionada, de acordo co previsto no artigo 19.3 da LXS.

Para estes efectos, e en conformidade co disposto no artigo 14.1.d da Lei xeral de Subvencións e no artigo 33 do seu Regulamento, unha das obrigas do beneficiario é a de comunicarlle á Deputación a obtención doutras axudas que financien as finalidades incluídas neste Plan.

LIÑAS DE AXUDAS EN REXIME DE CONCORRENCIA AOS CONCELLOS QUE SE INCORPORAN AO PLAN ÚNICO:

Para cumprir coa finalidade de garantir a autonomía municipal, de forma que cada Goberno municipal decida e  responda  da súa  decisión  diante  da  veciñanza,  suprímense  10  liñas  de subvencións e  achegas  finalistas, destinado estes recursos orzamentarios ao financiamento do Plan Provincial Único.

As liñas de axudas en concorrencia son as que deseguido se indican, polo que é importante salientar que para que estas actividades e investimentos continúen realizándose, os concellos no exercicio da súa autonomía, poderán consignar nos seus orzamentos a cantidade que estimen, empregando as fontes de financiamento que consideren:

- Actividades culturais.
- Investimentos e equipamentos culturais
- Actividades deportivas
- Investimentos e equipamentos deportivos
- Actividades turísticas.
- Investimentos en Turismo
- Desenvolvemento Servizos Sociais: SAF  
- Programa Depuemprego
- Aforro e eficiencia enerxética
- Comunidades veciñais.
- Axudas para eventos turísticos, festas, feiras, mercados, etc.

 

Prema AQUÍ para descargar as bases do Plan Único de Cooperación cos Concellos.