PU
 
PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS

 

Co Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos, a Deputación provincial trata de dar resposta ás situacións e necesidades concretas de cada concello, reforzando a súa autonomía e responsabilidade (en que e como gastar) mediante a ampliación e flexibilización do seu obxecto, que pasa a ser múltiple, facilitando tamén a planificación da actividade dos respectivos gobernos municipais.

O Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos  supón unha profunda reformulación no que atinxe  aos  instrumentos  de  cooperación  cos  municipios,  na  medida  en  que a  mesma  pasa a  concentrarse, basicamente, nun Plan Provincial Único que se distribúe territorialmente con criterios obxectivos, reducindo drasticamente a discrecionalidade  na  asignación  dos fondos  provinciais,  profundando  así  nas  políticas  de equidade, obxectividade e transparencia nas accións de cooperación cos concellos.

Xunto  co  anterior  preténdese  unha  racionalización, simplificación  e  redución  dos  instrumentos  de colaboración  cos  municipios  que  se  viñan  desenvolvendo  mediante  liñas  de subvención  ou  achegas,  de tal maneira que a colaboración financeira da Deputación cos concellos queda concentrada neste Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos.

De  conformidade  coa  Disposición  Adicional  oitava  da Lei   38/2003,  do  17  de  novembro,  xeral  de Subvencións,  na  redacción  vixente,  as Subvencións que  integran  o  programa de  cooperación económica  do Estado aos investimentos das autoridades locais, do mesmo xeito que as subvencións que integran plans ou instrumentos  semellantes  que  teñan  por  obxecto  levar  a  cabo  funcións  de  apoio  e  cooperación  municipal rexerase pola súa normativa específica, resultando da aplicación supletoria as disposicións da presente lei.

As axudas serán compatibles con outras para a mesma finalidade, tendo en conta que o importe da achega en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras axudas, supere o custo da finalidade subvencionada, de acordo co previsto no artigo 19.3 da LXS.

Para estes efectos, e en conformidade co disposto no artigo 14.1.d da Lei xeral de Subvencións e no artigo 33 do seu Regulamento, unha das obrigas do beneficiario é a de comunicarlle á Deputación a obtención doutras axudas que financien as finalidades incluídas neste Plan.

LIÑAS DE AXUDAS EN REXIME DE CONCORRENCIA AOS CONCELLOS QUE SE INCORPORAN AO PLAN ÚNICO:

Para cumprir coa finalidade de garantir a autonomía municipal, de forma que cada Goberno municipal decida e  responda  da súa  decisión  diante  da  veciñanza,  suprímense  10  liñas  de subvencións e  achegas  finalistas, destinado estes recursos orzamentarios ao financiamento do Plan Provincial Único.

As liñas de axudas en concorrencia son as que deseguido se indican, polo que é importante salientar que para que estas actividades e investimentos continúen realizándose, os concellos no exercicio da súa autonomía, poderán consignar nos seus orzamentos a cantidade que estimen, empregando as fontes de financiamento que consideren:

- Actividades culturais.
- Investimentos e equipamentos culturais
- Actividades deportivas
- Investimentos e equipamentos deportivos
- Actividades turísticas.
- Investimentos en Turismo
- Desenvolvemento Servizos Sociais: SAF  
- Programa Depuemprego
- Aforro e eficiencia enerxética
- Comunidades veciñais.
- Axudas para eventos turísticos, festas, feiras, mercados, etc.

 

Prema AQUÍ para descargar as bases do Plan Único de Cooperación cos Concellos.

Prema AQUÍ para consultar as axudas concedidas en materia de Turismo.